Euroopan Unionin rahoittama projekti IncuVET (2014-2016) visioi tukeakseen ja edistääkseen ammattillisten oppilaitosten innovatiivista roolia paikallisen yrittäjyyden keskiönä. Ammatillisilla oppilaitoksilla on mahdollisuus edesauttaayhteistyössä, joissa paikalliset päättäjät, työnantajat, start-up yritykset, opettajat ja opiskelijat muokkaavat yhdessä opetussuunnitelmaan sisällytettyjä tapoja opiskella yrittäjyyskasvatusta ja oppivat toisiltaan yhteistoiminnallisesti. Tämän kaltaisella prosessilla on arvokas vaikutus kouluille, opiskelijoille, markkinoille sekä koko yhteisölle.

MIELTEN MUUTTAMINENProjekti tilan, jossa kaikki kiinnostuneet sidosryhmät (opettajat, työnantajat, yrittäjät, opiskelijat, paikalliset päättäjät, yhteisön organisaatiot) osallistuvat havainnointi- ja keskustelu prosessiin laajentaakseen yrittäjyysroolin käsitettä yhteiskunnassa ja koulutuksessa.

UUSIEN IDEOIDEN PÄÄSTÄMINEN VALLOILLEEN

Projektia johdetaan periaatteella ”Yhtään ideaa ei jätetä pois”. Luovuus ja kestävyys ansaitsevat erityistä huomiota. Jotta uudet ideat pääsevät valloilleen, on tarjottava oikeanlaiset olosuhteet, joissa nousevat esiin suhteet todelliseen maailmaan sekä poikkitieteellinen ja monialainen yhteistyö.

ARVON LISÄÄMINENProjekti pyrkii esittämään ja varmistamaan joidenkin näiden uusien ideoiden olosuhteet, jotta ne eivät jää ajatusten tasolle vaan muuttavat muotoaan elinkelpoiseksi liiketoiminnaksi, innovatiivisiksi tuotteiksi, palveluiksi, uusiksi opetusmetodeiksi, kaikenkattaviksi sosiaalihankkeiksi ja kulttuuritapahtumiksi. Näin lisätään arvoa ja edesautetaan ekonomista, sosiaalista, kulttuurista ja ympäristöön liittyvää paikallisten markkinoiden ja yhteisöjen  kehitystä, joissa ammatilliset oppilaitokset ovat mukana.

IncuVET projekti tähtää säilyttämään tasapainon ja yhteyden kolmen intervention välillä oppimalla jo olemassa olevista aloitteista. Projekti perustuu ideoiden vaihtoon, kokemuksiin ja yhteistyökumppaneiden käytänteisiin neljän työpajan kautta. Työpajat koostuvat opintovierailuista neljässä Euroopan maassa (Suomi, Espanja, Kreikka, Belgia) sekä myös uusien kumppaneiden yhteistyöstä ympäri Euroopan. Hanketoimijat edistävät tietotaitoaan yrittäjyyskasvatuksesta Euroopassa ja ammatillisten koulujen roolista tähän liittyen.
TULE MUKAAN!


IncuVET-projekti toivottaa kaikki tervetulleeksi  osallistumaan  ja tekee mielellään yhteistyötä  toimijoiden kanssa, jotka ovat osa ammatillisten oppilaitosten  yrittäjyyskasvatus koulutusta:

  

MISTÄ ON KYSE


Haaste: VET koulut taistelevat vanhoja käsityksiä vastaan

Ammattillisten oppilaitosten järjestelmät halki Euroopan voivat ylpeillä laajasta monimuotoisuudesta. Kuitenkin monet ammatilliset oppilaitokset epäonnistuvat keskeisessä roolissaan luoda tasainen siirtyminen nuorille ihmisille työelämään. Start-up hautomoiden integrointi on luonnistunut korkeakouluilta, mutta samankaltaiset aloitteet VET kouluissa ovat harvinaisia, siitä huolimatta, että useimmat ovat onnistuneet kehittämään läheisiä verkostoja paikallisten työnantajien kanssa.
Tämä yhteistyö paikallisten yritysten kanssa oppisopimus hankkeiden ja muiden toimintojen tiimoilta muodostaa vahvoja käytäntöjä, jotka auttaisivat selittämään ammatillisen koulutuksen kasvavaa suosiota.
Toimivat käytännöt taistelevat hitaasti mutta varmasti vanhanaikaisia käsityksiä sekä ennakkoluuloja ammatillisia oppilaitoksia vastaan.

Ammatillisten oppilaitosten ainutlaatuinen asema: sillan luominen koulutuksen ja markkinoiden välille

Ammatillisilla oppilaitoksilla vahva yrittäjyyskasvatuksen kirjo, johtuen niiden opetussuunnitelmasta ja läheisistä yhteyksistä yritysten kanssa. Varta vasten kehitetyt aineet on suunniteltu ja sisällytetty kansalliseen opetussuunnitelmaan yhdessä harjoitusyritys-ohjelman ja liikeideakilpailujen kanssa. Mielenkiintoista on huomata, että tämä jo positiivinen kuva on rikastettu viime vuosina kun yrittäjyyskasvatuksen tasosta on huolestuttu.

Vähäisestä määrästä huolimatta, start-up hautomoiden integraatio ammatillisiin oppilaitoksiin on tuottanut hienoja tuloksia liittyen yritysten luomiseen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden perustamien yritysten selviytymisasteeseen. Jo pelkästään tämä asia kannustaa tutkimaan tarkemmin start-up hhautomopalveluja, jotta pystytään tunnistamaan niiden keskeiset elementit.

Yrittäjyyskasvatus: Ammatilliset oppilaitokset paikallisen yrittäjyyden keskiössä

Ammatilliset oppilaitokset voisivat tukea joidenkin opiskelijoiden yrittäjyyshaaveita muuttamalla itsensä paikallisiksi yrittäjyyshautomoiksi. Tämä ei ole utopistinen visio, vaan vaatii vain hieman koulun olemassa olevien tavoitteiden ja toimintojen uudelleenmuotoilua.

IncuVET projektin yleisvisio pohtii “kehittynyttä ymmärrystä ja yrittäjyyskasvatuksen ja start-up tuen parempaa organisointia ammatillisissa oppilaitoksissa”. Tämän myötä IncuVET toimijat ovat valmiita tunnistamaan ihanne ammatillisen yrittäjyyden tukijärjestelmät  hyödyntäen heidän olemassa olevia aloitteita ja parhaita käytäntöjä. Hanketoimijat keräävät materiaalia ja vauhdittavat keskustelua, jotta projektin löydöksiä voitaisiin viedä ammatillisten oppilaitosten rakenteisiin jo hankkeen aikana.

Työpajat: parhaiden tapojen edistäjänä Euroopassa

IncuVET projektin päätyökalu on organisaatioiden neljä (4) teematyöpajaa/opintovierailua eri maihin  ja kouluihin. Projekti kerää Euroopan yrittäjyyskasvatukseen parhaimmat käytännöt yhteen. Lue lisää työpajoista täältä

PartnersTYÖPAJAT


IncuVET -projektin aikana järjestetään neljä (4) teematyöpajaa/opintovierailua.

Jokainen työpaja tukee kaikkien kumppaneiden jakamaa menestyksen visiota. Kokemuksia hyödynnetään arvokkaan pohjan luomiseen. Jokaisen työpajan jälkeen tietotaito jaetaan omien kollegoiden, kaikkien yhteisön jäsenten ja ammatillisten oppilaitosten kohderyhmien sekä muiden avainasemassa olevien paikallisten toimijoiden kanssa paikallisella tasolla.
Työpaja 1. Vision luominen: ammatilliset oppilaitokset yrittäjyyden keskiössä
Sijainti ja aika: Espoo, Suomi – 7/8 toukokuuta 2015

InnoOmnia, innovatiivinen kehittämisyksikkö Omnian sisällä, jonka keskeisenä teemana on yrittäjyyskasvatus. Ensimmäinen vierailu InnoOmniassa luo projektille mielenkiintoiset puitteet. Kumppanit saivat  mielenkiintoisen kokemuksen, miten koko  oppilaitos lähestyy yrittäjyyttä.

Read the report See the agenda


Työpaja 2. Takaisin perusteisiin: Start-up tuki ammatillisissa oppilaitoksissa
Sijainti ja aika: Bilbao, Espanja –20/21 lokakuu 2015

Toinen työpaja keskittyy hautomo- ja start-up -tukeen ammatillisissa oppilaitoksissa. Kumppanit jakavat ja keskustelevat eri palveluiden ja työkalujen hyvistä ja huonoista puolista. Espanjalainen projektijohtaja Vainalon and kumppani Tknika toimivat työpajan isäntinä ja johdattelevat kumppanit erilaisten aloitteiden läpi, joiden tavoitteena on integroida start-up hautomo paikalliseen ammatilliseen oppilaitokseen.

Lue raportti (EN) Katso ohjelma (EN)


Työpaja 3. Taidoista kykyihin: Opettajien ja opiskelijoiden uusi rooli yrittäjyyden ammatillisissa oppilaitoksissa
Sijainti ja aika: Ateena, Kreikka –3/4 helmikuu2016

Kolmas työpaja laajentaa näkökantaa liittyen opettajien ja opiskelijoiden rooliin sekä yrittäjyyskasvatukseen. Vierailulla kiinnitetään huomiota tiettyihin aloitteisiin, jotka keskittyvät yrittäjyyden peruskykyihin. Projektipartnerit osallistuvat mm. henkilökohtaisen sekä ammatillisen kehittämisen työpajaan. Työpajan järjestää projektikumppani Knowl Social Enterprise, joka on kehittänyt dynaamista, interaktiivista henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen työpajan “STARS© Success Yourself”, jonka on akkreditoinut International Coach Federation, ja jolla on pitkä kokemus ja ammattitaito ammatillisesta koulutuksesta ja yrittäjyystoiminnan kehittämisestä.

Lue raportti (EN) Katso ohjelma (EN)


Työpaja 4. Laajempi Näkökulma. Kulttuurinen vaihto ja sidosryhmien työ
Sijainti ja aika: Antwerp, Belgia – 19/20huhtikuu 2016

Neljäs työpaja keskittyy verkostojen rooliin järkevän yrittäjyystoiminnan ekosysteemin muokkaamisessa ammatillisissa oppilaitoksissa.. Yrittäjyystoiminnan tukemisen laatuun oppilaitoksissa vaikuttaa suuresti kolmen keskeisen sidosryhmän välinen vuorovaikutus:  Päättäjät, ammatilliset oppilaitokset ja työnantajat. Oppisopimusjärjestelmä nousee esiin tärkeänä areenana, jossa yhteistyö tapahtuu.  SYNTRA Flanders ja SYNTRA koulutuskeskuksien verkosto ovat kehittäneet menetelmiä, joissa nuorten yrittäjämäistä kykyä ja asennetta kehitetään oppisopimusjärjestelmässä.

Lue raportti (EN) Katso ohjelma (EN)

Practices


Image Map

“…local VET schools should be embedded in the local entrepreneurship eco-system and be promoted as ‘R&D departments for local SMEs’. Ideally, the VET school should be seen locally as the place where small companies could acquire the newest knowledge, as well as the place where they could send their employees to learn the newest skills.”
European Business Forum on Vocational Training 2014. Final Report.


Readings


EU Project | Interactive comic e-book teaching entrepreneurship in VET

April 2016

Have fun while teaching entrepreneurship in VET! Have a look at the interactive comic e-book developed by an EU project and selected as good practice under the Lifelong Learning Programme 2007-2013.. More here

Report | New Eurydice Report on Entrepreneurship Education at School in Europe - 2016 Edition

February 2016

Developing and promoting entrepreneurship education has been one of the key EU policy objectives. Indeed, in the context of high youth unemployment, economic crises and rapid changes related to our complex knowledge-based economy and society, transversal skills such as entrepreneurship are essential not only to shape the ‪‎mindsets of young people, but also to provide the ‪skills, ‪‎knowledge and ‪attitudes that are central to developing an entrepreneurial culture in Europe. However, although some countries have already been committed to fostering entrepreneurship education for more than a decade, others are just starting. Following the 2012 Eurydice report on entrepreneurship education, this new analysis captures the latest developments in Europe, focusing on ‪primary education, ‪lower and general ‪‎upper secondary education as well as school-based initial ‪vocational education and training. More here

Article | Lost in transition: VET, apprenticeships and entrepreneurship

January 2016

“Plain common sense seems to suggest apprenticeships could be used to further advance the acquisition of entrepreneurial skills but regardless of such potential, experts acknowledge most apprenticeship schemes currently in place do no explicitly train entrepreneurship skills.” (OECD, 2010). The title is an attempt to capture what has been a recurring issue in our ongoing efforts and discussions to pin down the essential defining features of a truly entrepreneurial VET School under the frame of the EU-funded project IncuVET - VET Schools as Entrepreneurial Hubs. Finding common ground for VET apprenticeships and entrepreneurship is not an easy task. More here

Article | Tensions in Creating an Innovative Community of Vocational Education and Entrepreneurship

November 2015

New innovations are necessary to ensure and enforce entrepreneurship skill development and working-life-centricity in vocational education. We present an example from Finland. InnoOmnia is a multi-actor knowledge community within a VET organisation. It brings together students, entrepreneurs, and teachers in a non-formal setting where traditional roles are revamped. A number of traditional silos have been broken in order to build a co-learning innovation environment. The transition is not painless, however. Using a large dataset of text and visual content, we identify tensions relating to the transition. The tensions fall under the themes of community borders, operational culture, structures and leadership. InnoOmnia is not perceived as one community. Rather, every participant seems to have his or her own representation of it. Based on these differences, conflicts arise. Our research indicates that an innovative, entrepreneurial community inevitably contains destructive and conflicting forces as well. A key force counterbalancing the tensions is enthusiasm. More here

Report | Skill shortages and gaps in European enterprises

October 2015

The global crisis has increased unemployment in the EU to unprecedented levels, yet many employers claim they have difficulties finding skilled workers to fill their vacancies. This report shows that most vacancy bottlenecks arise because of factors other than general skill deficits, including job offers of poor quality. Genuine skill shortages affect a small group of dynamic, internationally oriented European enterprises in specific economic sectors (health and social care, ICT, advanced manufacturing). To mitigate skill bottlenecks, European companies must commit to offering high-quality apprenticeship places and good-quality jobs, which can be supported as part of a process of social dialogue between VET providers and labour market actors. Ultimately, the business and product market strategies of a greater share of European firms will have to become reliant on higher skill needs. The role of VET in developing creativity and entrepreneurial capacity in the European workforce will be crucial. More here

Research Paper | Entrepreneurship Skills: Literature and policy review

September 2015

Recent research has highlighted the importance of entrepreneurship skills to small business performance. Although there are quite extensive literatures dealing with management and leadership skills more generally, relatively little is known about these particular skill-sets. This project sought to source the key components of ‘entrepreneurship skills’, to identify how they can and cannot be developed, and to draw out possible lessons for UK policy. The review finds that entrepreneurship skills are associated with competence in the process of opportunity identification (and/or creation), the ability to capitalise on identified opportunities and a range of skills associated with developing and implementing business plans to enable such opportunities to be realised. This definition is distinct from, but closely related to, accepted definitions of management and leadership skills. There is evidence that some entrepreneurship skills can be taught and/or learned. However entrepreneurs tend to learn less effectively from the conventional didactic approaches typical of much of the educational sector. The most effective approaches to developing entrepreneurship skills involve experiential learning based around task-oriented development focused on real business problems. More here

Research Paper | How should our schools respond to the demands of the twenty first century labour market? Eight perspectives

February 2015

Young people have never left education more highly qualified and with more years of schooling to their names and yet face record levels of unemployment, too often losing out to older workers in the competition for employment. This new report features interviews with eight leading commentators on the relationship between education and employment. The interviews highlight ways in which the labour market has become more hostile to young people over the last generation. Three key themes emerge: the labour market is more complex and opaque than in the last increasing the significance of careers education especially where it is rich in direct workplace contacts; school to work transitions have become more fractured than in the past demanding new recruitment skills and resiliency from young people; and, employers offering jobs with greatest prospects have changed requirements, expecting young people to be personally effective in applying knowledge in unfamiliar situations demanding that schools place greater emphasis on applied learning and enterprise education.[...]. More here

Final Report | Business & VET Partners for Growth and Competitiveness

September 2014

On September 2014, 345 participants from the worlds of business, policy, education and training met in Brussels to take part in the second Business Forum on Vocational Training. The overarching theme for the Forum was “Business & VET - Partners for Growth and Competitiveness”. The Forum included three targeted workshop sessions and two panel debates. The titles of the workshops, which followed the topics of the Forum, were: Workshop 1 - Meeting skills needs in key sectors // Workshop 2 - Working together on entrepreneurial skills // Workshop 3 - Developing apprenticeships in companies. More here

Final Survey Report | Survey of VET-business cooperation on skills, entrepreneurship and apprenticeships

September 2014

The survey analysis summarises the findings of 91 interviews conducted among large European enterprises, vocational education and training (VET) providers, social partners and sector organisations on challenges and practices related to business-VET collaboration focusing on three main topics: meeting skill needs in sectors of key strategic importance to the EU; business-VET cooperation on entrepreneurial skills; and developing high-quality apprenticeships. The survey was part of the preparation for the second European Business Forum on Vocational Training to hold in Brussels on 23-24 September 2014 under the heading “Business & VET - Partners for Growth and Competitiveness”. The Forum is a high-level event that takes place every two years with participation of all relevant stakeholders from different levels (EU, national, regional, etc.), such as policy makers, companies, SMEs, social partners, VET providers, teachers and trainers, entrepreneurs, guidance practitioners, human resources experts as well as youth and student organisations. More here

Report | Profound Employer Engagement in Education

This report aims to provide a critical review of research and public policy literature concerned with the characteristics of engagement between employers and schools, focusing on school provision for the age group11-18: it does not examine provision in Further Education Colleges or Apprenticeships. More here

News


Join us from 9:00 am to 12:30 pm at the premises of project partner European Vocational Training Association (EVTA), Rue de la Loi 93-97, 1040

For the invitation letter click
For the conference agenda click
To confirm your participation, please fill in the form