Το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο IncuVET (2014-2016) έχει στόχο τη στήριξη και προώθηση ενός καινοτόμου ρόλου για τις σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) ως τοπικών / περιφερειακών επιχειρηματικών κόμβων, που εκτείνεται πέρα από την απλή παροχή συμβουλών για νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups). Οι σχολές ΕΕΚ είναι σε θέση να εκκινήσουν μία πολυσυµµετοχική διαδικασία, όπου τοπικές αρχές, εργοδότες, νεοφυείς επιχειρήσεις, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα συνεργάζονται για να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα ενσωματώνεται στο πρόγραμμα σπουδών, και για να μάθουν αμοιβαία, με συνεργατικό τρόπο, με πολύτιμο αντίκτυπο για τις σχολές, τους μαθητές, την αγορά και την κοινότητα στο σύνολό της.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ Το πρόγραμμα παρέχει έναν ανοιχτό χώρο, όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (διδάσκοντες, εργοδότες, επιχειρηματίες, φοιτητές, τοπικές αρχές, κοινωνία των πολιτών) θα συμμετέχουν σε μια διαδικασία ανακάλυψης και ανταλλαγής με στόχο την επέκταση του ρόλου της επιχειρηματικότητας στην κοινωνία και την εκπαίδευση.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ Το IncuVET ακολουθεί την αρχή «Καμία Ιδέα Δε Μένει Πίσω». Η δημιουργικότητα και βιωσιμότητα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Η διασύνδεση με την αγορά και η διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών που προωθούν την έκφραση νέων ιδεών.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Το έργο έχει ως στόχο να προτείνει και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε αυτές τις νέες ιδέες να εγκαταλείψουν τη «Χώρα της Φαντασίωσης» και να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις, καινοτόμα προϊόντα, ανατρεπτικές υπηρεσίες, νέες μεθόδους διδασκαλίας, συμμετοχικά κοινωνικά σχήματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις που προσθέτουν αξία και συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των τοπικών αγορών και των κοινοτήτων στις οποίες έχουν ενσωματωθεί οι σχολές ΕΕΚ.

Το έργο IncuVET έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη σωστή ισορροπία, μεταξύ αυτών των τριών επιπέδων παρέμβασης, αξιοποιώντας και μαθαίνοντας από τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες. Το έργο βασίζεται στην ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και πρακτικών μεταξύ των εταίρων της κοινοπραξίας μέσα από τέσσερα εργαστήρια με τη μορφή επισκέψεων μελέτης που θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Ισπανία, Ελλάδα, Βέλγιο) για την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών, αλλά και μέσω της συνέργειας με νέους εταίρους σε όλη την Ευρώπη που θα συνεισφέρουν την τεχνογνωσία και τις πρακτικές τους στη βάση γνώσεων του έργου και του κόμβου πληροφόρησης για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και το ρόλο που παίζουν οι σχολές ΕΕΚ προς αυτήν την κατεύθυνση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ!


Το IncuVET φιλοξενεί περιεχόμενο τρίτων και είναι ανοικτό σε συνέργειες και συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στην ΕΕΚ για την Επιχειρηματική Εκπαίδευση:

  

ΣΧΕΤΙΚΑ


Η πρόκληση: Η εναντίωση των σχολών ΕΕΚ σε παρωχημένες αντιλήψεις

Τα συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη παρουσιάζουν ευρεία ποικιλομορφία. Ωστόσο, πολλές σχολές ΕΕΚ αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν στον ουσιαστικό τους ρόλο, ο οποίος είναι να εξασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας. Ενώ η ενσωμάτωση προπαρασκευαστικών (pre-incubation) υπηρεσιών για νεοφυείς επιχειρήσεις φαίνεται να έρχεται φυσικά και αβίαστα στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, παραδόξως παρόμοιες πρωτοβουλίες είναι σπάνιες στις σχολές ΕΕΚ, παρότι οι περισσότερες συχνά αναπτύσσουν συνεκτικά δίκτυα με τοπικούς εργοδότες και, συνεπώς, αυτό θα ήταν απολύτως λογικό.
Η συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις με τη μορφή πρακτικής άσκησης και άλλων δράσεων αποτελούν παγιωμένες πρακτικές που εξηγούν την αυξανόμενη δημοτικότητα της επαγγελματικής κατεύθυνσης.
Υπάρχει ένα σύνολο ορθών πρακτικών που αργά αλλά σταθερά κερδίζει έδαφος έναντι των παρωχημένων αντιλήψεων και προκαταλήψεων ως προς την ΕΕΚ.

Η ξεχωριστή θέση των σχολών ΕΕΚ: γεφυρώνοντας την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας

Με ένα εξαιρετικά επίκαιρο πρόγραμμα κατάρτισης και στενές σχέσεις με την αγορά εργασίας, οι σχολές ΕΕΚ κατέχουν προνομιούχο θέση για την προώθηση μιας φιλόδοξης ατζέντας εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Εξειδικευμένα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί και ενσωματωθεί σε εθνικά προγράμματα κατάρτισης ΕΕΚ μαζί με ευρέως υιοθετημένα μικρά εταιρικά σχήματα και διαγωνισμούς επιχειρηματικών ιδεών. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η ήδη θετική εξέλιξη έχει εμπλουτιστεί τα τελευταία χρόνια με τη συνεχόμενη αύξηση του ενδιαφέροντος για τις παιδαγωγικές πτυχές της επιχειρηματικότητας.

Παρά τη χαμηλή επικράτησή της, η ένταξη μονάδων επώασης νεοφυών επιχειρήσεων σε σχολές ΕΕΚ έχει επιδείξει μέχρι τώρα σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και στα ποσοστά επιβίωσης όσων ιδρύονται από σπουδαστές ΕΕΚ. Με βάση τα δεδομένα αυτά, αξίζει να εξεταστούν προσεκτικά οι προπαρασκευαστικές υπηρεσίες επώασης νεοφυών επιχειρήσεων (pre-incubation) που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, προκειμένου να αναδειχθούν βασικά στοιχεία για την αναβάθμισή τους.

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα: Οι Σχολές ΕΕΚ ως περιφερειακοί/τοπικοί επιχειρηματικοί κόμβοι

Οι σχολές ΕΕΚ θα μπορούσαν να στηρίξουν περαιτέρω τις επιχειρηματικές φιλοδοξίες μαθητών τους, λειτουργώντας ως περιφερειακοί/τοπικοί κόμβοι για την επιχειρηματικότητα. Μια τέτοια προσπάθεια δεν αποτελεί ουτοπικό όραμα, απαιτεί απλά αναδιάρθρωση της αποστολής και των προγραμματιζόμενων δράσεων των σχολών.
Το όραμα που διέπει το έργο IncuVET συνίσταται σε «μια βαθύτερη κατανόηση και μία ολιστική παροχή Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στις Σχολές ΕΕΚ». Υπό το πρίσμα αυτό, η κοινοπραξία IncuVET έχει στόχο να εντοπίσει βασικά στοιχεία για ένα ιδανικό σύστημα επιχειρηματικής υποστήριξης που βασίζεται στην ΕΕΚ, κεφαλαιοποιώντας τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας αλλά και ευρύτερα, και δημιουργώντας έναν ενημερωτικό κόμβο για τη συλλογή υλικού, την προώθηση ανταλλαγών και διαλόγου, σε μια προσπάθεια να ενσωματώσει τη γνώση που παράγεται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου στις δομές των σχολείων ΕΕΚ.

Τα εργαστήρια: προωθώντας βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη

Το βασικό εργαλείο του έργου IncuVET είναι η διοργάνωση τεσσάρων (4) θεματικών εργαστηρίων/επισκέψεων μελέτης στις εγκαταστάσεις διαφορετικών οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο που αποτελούν βέλτιστες πρακτικές επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Δείτε περισσότερα για τα εργαστήρια εδώ

ΕΤΑΙΡΟΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου IncuVET, τέσσερα (4) θεματικά εργαστήρια/επισκέψεις μελέτης θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις διαφορετικών οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο.
Κάθε εργαστήριο θα συμβάλλει στη συνδιαμόρφωση από όλους τους εταίρους κοινού οράματος επιτυχίας, με αφετηρία τον απολογισμό της εμπειρίας και πρακτικής κάθε εταίρου της κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα και την ανάλυση των σχολών ΕΕΚ, με στόχο τη δημιουργία μιας πολύτιμης βάσης. Μετά από κάθε εργαστήριο, η γνώση που παράγεται θα επικοινωνείται ευρέως σε εταίρους, σε όλα τα μέλη της κοινότητας και τις ομάδες στόχους, όπως σχολές ΕΕΚ και σημαντικούς τοπικούς φορείς.


Εργαστήριo 1. Χτίζοντας ένα Όραμα: Σχολές ΕΕΚ ως Επιχειρηματικοί Κόμβοι
Τοποθεσία & Ημερομηνία: Espoo, Φινλανδία - 7/8 Μαΐου 2015

Η InnoOmnia, μια μονάδα ανάπτυξης καινοτομίας, εντός του οργανισμού Omnia, με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, αποτελεί μια πρωτοβουλία, σημείο αναφοράς και έναυσμα του έργου. Οι εταίροι έγιναν μέρος μιας ενδιαφέρουσας εμπειρίας, ερχόμενοι σε επαφή με μία πρωτοπόρο, συνολική προσέγγισης της επιχειρηματικότητας από τη συγκεκριμένη Σχολή ΕΕΚ.

Διαβάστε την έκθεση (EN) Δείτε το πρόγραμμα (EN)


Εργαστήριο 2. Επιστροφή στη βάση: Υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της ΕΕΚ
Τοποθεσία & Ημερομηνία: Μπιλμπάο, Ισπανία – 20/21 Οκτωβρίου 2015

Το δεύτερο εργαστήριο θα εστιάσει στο προπαρασκευαστικό στάδιο υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων στις Σχολές ΕΕΚ. Οι εταίροι θα μοιραστούν και θα αναλύσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφορετικών υπηρεσιών και εργαλείων. Οι Ισπανοί εταίροι, διοργανωτές του εργαστηρίου, Valnalón (επικεφαλής του έργου) και Tknika θα παρουσιάσουν στα μέλη της κοινοπραξίας τις διαφορετικές πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης υπηρεσιών θερμοκοιτίδας για νεοφυείς επιχειρήσεις σε μια τοπική Σχολή ΕΕΚ.

Διαβάστε την έκθεση (EN) Δείτε το πρόγραμμα (EN)


Εργαστήριο 3. Από τις δεξιότητες στις προθέσεις: Ο νέος ρόλος των εκπαιδευτικών και των μαθητών στις Σχολές ΕΕΚ για την Επιχειρηματικότητα
Τοποθεσία & Ημερομηνία: Αθήνα, Ελλάδα – 3/4 Φεβρουαρίου 2016

Το τρίτο εργαστήριο διευρύνει το πεδίο, δίνοντας μία ευρύτερη προοπτική του ρόλου που θα έπρεπε να διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων επιχειρηματικότητας, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που προσανατολίζονται στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, όπως εργαστήρια για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Το εργαστήριο θα φιλοξενηθεί από τον Έλληνα εταίρο του έργου Κοιν.Σ.Επ. knowl που έχει αναπτύξει το διεθνώς πιστοποιημένο (International Coach Federation) δυναμικό, διαδραστικό εργαστήριο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης "STARS© Success Yourself" και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της ΕΕΚ και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Διαβάστε την έκθεση (EN) Δείτε το πρόγραμμα (EN)


Εργαστήριο 4. Η Ευρύτερη Εικόνα. Αλλαγή Νοοτροπίας και Δέσμευσης Φορέων
Τοποθεσία & Ημερομηνία: Γκεντ, Βέλγιο - 19/20 Απριλίου 2016

Το τέταρτο εργαστήριο θα αναδείξει το ρόλο των δικτύων στη διαμόρφωση ενός υγιούς επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην ΕΕΚ. Η ποιότητα της επιχειρηματικής υποστήριξης στην ΕΕΚ επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αλληλεπίδραση τριών βασικών φορέων: Φορέων Χάραξης Πολιτικής, Σχολές ΕΕΚ και Εργοδότες. Το σύστημα πρακτικής άσκησης και μαθητείας ξεχωρίζει ως βασικό πεδίο ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ αυτών. Το δίκτυο της SYNTRA Flanders και τα κέντρα εκπαίδευσης SYNTRA έχουν αναπτύξει μεθοδολογίες και μοιράζονται εμπειρίες για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων στο πλαίσιο του συστήματος μαθητείας.

Διαβάστε την έκθεση (EN) Δείτε το πρόγραμμα (EN)

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


Image Map

“…local VET schools should be embedded in the local entrepreneurship eco-system and be promoted as ‘R&D departments for local SMEs’. Ideally, the VET school should be seen locally as the place where small companies could acquire the newest knowledge, as well as the place where they could send their employees to learn the newest skills.”
European Business Forum on Vocational Training 2014. Final Report.


ΥΛΙΚΟ


EU Project | Interactive comic e-book teaching entrepreneurship in VET

April 2016

Have fun while teaching entrepreneurship in VET! Have a look at the interactive comic e-book developed by an EU project and selected as good practice under the Lifelong Learning Programme 2007-2013.. More here

Report | New Eurydice Report on Entrepreneurship Education at School in Europe - 2016 Edition

February 2016

Developing and promoting entrepreneurship education has been one of the key EU policy objectives. Indeed, in the context of high youth unemployment, economic crises and rapid changes related to our complex knowledge-based economy and society, transversal skills such as entrepreneurship are essential not only to shape the ‪‎mindsets of young people, but also to provide the ‪skills, ‪‎knowledge and ‪attitudes that are central to developing an entrepreneurial culture in Europe. However, although some countries have already been committed to fostering entrepreneurship education for more than a decade, others are just starting. Following the 2012 Eurydice report on entrepreneurship education, this new analysis captures the latest developments in Europe, focusing on ‪primary education, ‪lower and general ‪‎upper secondary education as well as school-based initial ‪vocational education and training. More here

Article | Tensions in Creating an Innovative Community of Vocational Education and Entrepreneurship

November 2015

New innovations are necessary to ensure and enforce entrepreneurship skill development and working-life-centricity in vocational education. We present an example from Finland. InnoOmnia is a multi-actor knowledge community within a VET organisation. It brings together students, entrepreneurs, and teachers in a non-formal setting where traditional roles are revamped. A number of traditional silos have been broken in order to build a co-learning innovation environment. The transition is not painless, however. Using a large dataset of text and visual content, we identify tensions relating to the transition. The tensions fall under the themes of community borders, operational culture, structures and leadership. InnoOmnia is not perceived as one community. Rather, every participant seems to have his or her own representation of it. Based on these differences, conflicts arise. Our research indicates that an innovative, entrepreneurial community inevitably contains destructive and conflicting forces as well. A key force counterbalancing the tensions is enthusiasm. More here

Report | Skill shortages and gaps in European enterprises

October 2015

The global crisis has increased unemployment in the EU to unprecedented levels, yet many employers claim they have difficulties finding skilled workers to fill their vacancies. This report shows that most vacancy bottlenecks arise because of factors other than general skill deficits, including job offers of poor quality. Genuine skill shortages affect a small group of dynamic, internationally oriented European enterprises in specific economic sectors (health and social care, ICT, advanced manufacturing). To mitigate skill bottlenecks, European companies must commit to offering high-quality apprenticeship places and good-quality jobs, which can be supported as part of a process of social dialogue between VET providers and labour market actors. Ultimately, the business and product market strategies of a greater share of European firms will have to become reliant on higher skill needs. The role of VET in developing creativity and entrepreneurial capacity in the European workforce will be crucial. More here

Research Paper | Entrepreneurship Skills: Literature and policy review

September 2015

Recent research has highlighted the importance of entrepreneurship skills to small business performance. Although there are quite extensive literatures dealing with management and leadership skills more generally, relatively little is known about these particular skill-sets. This project sought to source the key components of ‘entrepreneurship skills’, to identify how they can and cannot be developed, and to draw out possible lessons for UK policy. The review finds that entrepreneurship skills are associated with competence in the process of opportunity identification (and/or creation), the ability to capitalise on identified opportunities and a range of skills associated with developing and implementing business plans to enable such opportunities to be realised. This definition is distinct from, but closely related to, accepted definitions of management and leadership skills. There is evidence that some entrepreneurship skills can be taught and/or learned. However entrepreneurs tend to learn less effectively from the conventional didactic approaches typical of much of the educational sector. The most effective approaches to developing entrepreneurship skills involve experiential learning based around task-oriented development focused on real business problems. More here

Research Paper | How should our schools respond to the demands of the twenty first century labour market? Eight perspectives

February 2015

Young people have never left education more highly qualified and with more years of schooling to their names and yet face record levels of unemployment, too often losing out to older workers in the competition for employment. This new report features interviews with eight leading commentators on the relationship between education and employment. The interviews highlight ways in which the labour market has become more hostile to young people over the last generation. Three key themes emerge: the labour market is more complex and opaque than in the last increasing the significance of careers education especially where it is rich in direct workplace contacts; school to work transitions have become more fractured than in the past demanding new recruitment skills and resiliency from young people; and, employers offering jobs with greatest prospects have changed requirements, expecting young people to be personally effective in applying knowledge in unfamiliar situations demanding that schools place greater emphasis on applied learning and enterprise education.[...]. More here

Final Report | Business & VET Partners for Growth and Competitiveness

September 2014

On September 2014, 345 participants from the worlds of business, policy, education and training met in Brussels to take part in the second Business Forum on Vocational Training. The overarching theme for the Forum was “Business & VET - Partners for Growth and Competitiveness”. The Forum included three targeted workshop sessions and two panel debates. The titles of the workshops, which followed the topics of the Forum, were: Workshop 1 - Meeting skills needs in key sectors // Workshop 2 - Working together on entrepreneurial skills // Workshop 3 - Developing apprenticeships in companies. More here

Final Survey Report | Survey of VET-business cooperation on skills, entrepreneurship and apprenticeships

September 2014

The survey analysis summarises the findings of 91 interviews conducted among large European enterprises, vocational education and training (VET) providers, social partners and sector organisations on challenges and practices related to business-VET collaboration focusing on three main topics: meeting skill needs in sectors of key strategic importance to the EU; business-VET cooperation on entrepreneurial skills; and developing high-quality apprenticeships. The survey was part of the preparation for the second European Business Forum on Vocational Training to hold in Brussels on 23-24 September 2014 under the heading “Business & VET - Partners for Growth and Competitiveness”. The Forum is a high-level event that takes place every two years with participation of all relevant stakeholders from different levels (EU, national, regional, etc.), such as policy makers, companies, SMEs, social partners, VET providers, teachers and trainers, entrepreneurs, guidance practitioners, human resources experts as well as youth and student organisations. More here

Report | Profound Employer Engagement in Education

This report aims to provide a critical review of research and public policy literature concerned with the characteristics of engagement between employers and schools, focusing on school provision for the age group11-18: it does not examine provision in Further Education Colleges or Apprenticeships. More here

ΝΕΑ


Join us from 9:00 am to 12:30 pm at the premises of project partner European Vocational Training Association (EVTA), Rue de la Loi 93-97, 1040

For the invitation letter click
For the conference agenda click
To confirm your participation, please fill in the form